پرداخت دلخواه

این نوع پرداخت باید از قبل هماهنگ شده باشد